Foto regelement Westlandse molendag 2017

                            

1. Algemene voorwaarden voor deelname

1.         Inzending van foto’s voor deze wedstrijd houdt automatisch acceptatie van deze wedstrijdvoorwaarden in. 
2.         Indien op de foto een persoon herkenbaar in beeld wordt gebracht, dan zorgt de deelnemer ervoor dat deze persoon toestemming heeft gegeven voor inzending en verder
           gebruik van de foto. 
3.         Door deelname aan de wedstrijd ontstaat geen aanspraak op de wedstrijdorganisatie (financieel of anderszins), anders dan in deze wedstrijdvoorwaarden bepaald. 
4.         De wedstrijdorganisatie is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de wedstrijdvoorwaarden te voldoen. De wedstrijdorganisatie kan, maar is niet verplicht om een weigering
            te onderbouwen. 
5.         Inzendingen kunnen worden geweigerd indien de foto naar het oordeel van de wedstrijdorganisatie in strijd is met de wet, aan kan zetten tot strafbare feiten, discriminerend of
            beledigend is voor derden dan wel de privacy van derden onevenredig aantast. 
6.         Personen die betrokken zijn bij de wedstrijdorganisatie en/of de jury zijn van deelname uitgesloten. 
7.         Conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.

 2. Inzendingen

1.           Inzendingen kunnen uitsluitend digitaal worden aangeleverd via dit mailadres: george@caiw.nl
2.    
      Uiterlijke datum van inzending: 5 juli 2017.
3.    
      Ingezonden foto’s worden niet teruggestuurd.
4.    
      Te laat ingezonden foto’s worden geweigerd, deze foto’s worden niet beoordeeld, maar ook niet teruggestuurd.
5.    
      De foto’s moeten worden ingezonden in het volgende formaat: JPG. De afmeting van de foto ligt tussen de 2000 en 3000 pixels (72 dpi) aan de breedste zijde. De bestandsgrootte van
           de foto is maximaal 5 MB. Foto’s die niet aan deze specificaties voldoen worden automatisch uitgesloten van deelname.

6.    
      De inzendingen moeten zijn voorzien van de naam en het e-mailadres van de maker. 
7.    
      De wedstrijdorganisatie is niet verantwoordelijk voor eventueel kwaliteitsverlies bij/na inzending.
8.    
      Stuur je mail naar: inzending gesloten.
a.    
      Geef in een korte beschrijving aan waarom je de foto zó heb genomen.
b.   
      Geef je foto een titel.

 3. Bijzondere voorwaarden voor deelname

 1.        De foto(’s) mogen zowel in kleur als in zwart-wit zijn. 
 
2.        De inzending moet voldoen aan het thema van de wedstrijd.
 
3.        Het thema van dit jaar is: Dit wordt t.z.t hier bekend gemaakt
 
4.        De foto’s moeten op de “Westlandsemolendag 2017” en van/bij een deelnemende “Westlandse molen” gemaakt zijn.

 4. Jurering en prijzen

1.           In het geval van een jury: de jury bestaat uit minimaal drie personen. De jury maakt deel uit van de wedstrijdorganisatie, maar speelt daarin geen bijzondere rol.
2.    
      Jurering van de inzendingen geschiedt aan de hand van de volgende criteria: (a) de fotografische kwaliteit; (b) de originaliteit c.q. creativiteit.
3.    
      De jury kan, maar is niet verplicht haar beoordelingen kenbaar te maken aan derden, of dit nu de wedstrijdorganisatie of deelnemers betreft. 
4.    
      De jury neemt kennis van de door de deelnemer bijgeleverde gegevens. Jurering geschiedt echter uitsluitend door middel van beoordeling van de ingezonden foto’s. 
5.    
      De wedstrijd kent drie winnaars per leeftijdscategorie. (kinderen tot 16 jaar en volwassenen). 
            De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld en daarna bekend gemaakt op site van de Westlandse molens. 

6.    
      De wedstrijdorganisatie kan de winnaars vragen nadere gegevens te verstrekken over de winnende foto c.q. hun werk en werkwijze.
7.    
      Nadat de winnaars publiekelijk bekend zijn gemaakt, kan een winnaar zijn deelname aan de wedstrijd niet meer intrekken of ongedaan maken. 
8.    
      De aan de winnaar toegekende prijs worden op een nader te bepalen wijze aan de winnaar ter beschikking gesteld. De wedstrijdorganisatie verschaft daarover aan de winnaar tijdig
           duidelijke en ondubbelzinnige inlichtingen.

9.    
      De winnaar stemt in met publicatie van de winnende foto op de website.
10. 
     Over de uitslag van de wedstrijd en het oordeel van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.

 5. Auteursrechten en gebruik 

1.         De deelnemer dient de maker van de foto te zijn. Indien met de ingezonden foto op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten, portretrechten of andersoortige
           
rechten van derden, dan is de deelnemer daarvoor geheel verantwoordelijk.

2.         Indien de fotograaf deelneemt aan de wedstrijd in de uitoefening van zijn/haar dienstverband, dan geldt de werkgever van de fotograaf als maker/deelnemer, tenzij de werkgever aangeeft
           
dat dit niet het geval is.
3.         De auteursrechten op de ingezonden foto’s berusten in alle gevallen bij de deelnemers. Het meedoen aan de wedstrijd behelst in geen geval enige overdracht van deze auteursrechten.
4.         De deelnemer garandeert dat hij/zij rechthebbende is op de door hem/haar ingezonden foto. In geval van aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op rechten van derden met
            betrekking tot de foto – of dit nu auteursrechten of andere rechten zijn – vrijwaart de   deelnemer de wedstrijdorganisatie tegen deze aansprakelijkheid. 
5.         De deelnemer heeft in alle gevallen het recht op naamsvermelding bij iedere publicatie van de foto, via welke media dan ook. Indien sprake is van deelneming in de uitoefening van een
            dienstverband, kan worden bedongen dat de namen van zowel de werkgever als de fotograaf (werknemer) worden vermeld. Bij vermelding van de naam in gedrukte of elektronische media
            wordt zoveel mogelijk het
            copyrightteken (©) gebruikt. 
6.         In aanvulling op artikel 5 heeft de wedstrijdorganisatie het recht om ingezonden foto’s – ook  indien dit geen winnende foto’s zijn –na de wedstrijduitslag te publiceren in het kader van een wedstrijdverslag dan
            wel ter promotie van de wedstrijd en als voorbeeldfoto in de productendatabase van de wedstrijdorganisatie. Deelnemers kunnen daarvoor geen nadere vergoeding verlangen of andere voorwaarden stellen.
            Voor gedrukte media (boeken, tijdschriften, brochures en dergelijke) geldt, dat deze binnen de genoemde termijn van één jaar moeten zijn verschenen. 
7.         Het staat de wedstrijdorganisatie, de jury of enige derde in geen geval vrij om de door de deelnemer ingezonden foto(‘s) te bewerken, te combineren, te manipuleren of anderszins te wijzigen zonder
            uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de deelnemer, ook niet in het kader van het wedstrijdverslag.

 6. Overige bepalingen 

1.          De wedstrijdorganisatie kan de wedstrijdvoorwaarden niet gedurende de periode dat de wedstrijd wordt gehouden wijzigen, tenzij zij hiertoe op grond van wet wordt verplicht. In dat geval zal dit onmiddellijk
             bekend worden gemaakt.
2.          Conflicten zullen zoveel mogelijk buitengerechtelijk worden opgelost. Zowel de wedstrijdorganisatie als deelnemers spannen zich daartoe in. Juridische conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.

  

© Organisatie Westlandse Molendag,  2017.